Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane- obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Inwentaryzacja odnosi się nie tylko do domów jednorodzinnych i innych obiektów wymagających pozwolenia na budowę, ale także przyłączy kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i wodociągowych oraz szamb i studni.

Inwentaryzację należy zlecić uprawnionej firmie świadczącej usługi geodezyjne (w Kołobrzegu może to być firma GEO-METR).

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obejmuje:

  1. Czynności pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące posadowienia obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych.
  2. Pomiary geodezyjne, które przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych. Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy pomierzyć po ułożeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed zasypaniem spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych.
  3. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacji, następnie uprawniony geodeta składa ją do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzonego przez Starostwa Powiatowe lub Prezydentów Miast celem otrzymania poświadczonej mapy z inwentaryzacji. Sporządza oświadczenie, co do zgodności posadowienia obiektów budowlanych z planem zagospodarowania terenu

Na koniec Inwestor składa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokumentację z zakończenia budowy.

Zapraszamy do kontaktu!

GEO-METR – doświadczenie w usługach geodezyjnych – Kołobrzeg, Koszalin, Ustronie Morskie, Białogard
Comments are closed.