Jak wygląda prawidłowo sporządzona mapa do celów projektowych?

Jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć przed rozpoczęciem budowy domu lub innego obiektu budowlanego, jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiekolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Opracowuje się ja na bazie mapy zasadniczej i powinna zawierać m.in.:

 • dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków
 • zagospodarowanie terenu –ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej
 • umiejscowienie sieci uzbrojenia terenu łączenie z charakteryzującymi ją rzędnymi wysokościowymi,
 • opracowanie linii rozgraniczających tereny o odmiennym przeznaczeniu, osie ulic i dróg, a także linie zabudowy,
 • umiejscowienie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
 • ukształtowanie terenu,
 • umiejscowienie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta,
 • obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie ustalenia strefy ochronnej, również teren tej strefy.

Skalę mapy należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu, pamiętając jednocześnie, że:

 • skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
 • skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
 • skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

Jeśli potrzebujesz prawidłowo sporządzonej mapy do celów projektowych, możesz zwrócić się do geodety – w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Białogardzie czy Koszalinie polecamy usługi geodezyjne firmy GEO-METR z Kołobrzegu. Zapraszamy do kontaktu!

Comments are closed.