Jakie dokumenty są niezbędne do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?

Właściciel gruntu, który chce go odrolnić, musi złożyć w stosownym dla jego położenia urzędzie gminy (miasta), wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolniczej. W treści wniosku należy dokładnie określić działkę, której dotyczy wniosek, oraz wnieść o zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego na działkę pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne lub usługowe.

Najczęściej wniosek ten sporządza się własnoręcznie, dołączając następujące dokumenty:

  • wypis z planu przestrzennego zagospodarowania gminy/decyzja o warunkach zabudowy
  • kopię aktu notarialnego.
  • plan zagospodarowania działki.
  • potwierdzony wypis  z rejestru gruntów uzyskany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • wykaz zmian gruntowych sporządzony przez uprawnionego geodetę na postawie planu zagospodarowania działki wraz z mapą określającą granice nowych użytków (mapa do wyłączenia)
  • oświadczenie inwestora o terminie rozpoczęcia inwestycji
  • opinia Wójta Gminy/Burmistrza Miasta dot. zdjęcia wierzchniej próchnicznej warstwy gleby z gruntów klas IIIa, IIIb, IVa,IVb i torfowisk
  • oświadczenie inwestora o cenie rynkowej gruntu będącego przedmiotem wyłączenia
  • mapę klasyfikacyjną dotycząca pochodzenia gleb

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu mapy działki niezbędnej do złożenia wniosku, możesz zwrócić się do geodety – w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Białogardzie czy Koszalinie polecamy usługi geodezyjne firmy GEO-METR z Kołobrzeg. Zapraszamy do kontaktu!

Comments are closed.